Quy trình đăng ký, xét tặng Giải thưởng Chuyển đổi số 2021 gồm các giai đoạn:

1. Đề cử/giới thiệu tham gia Chương trình:

Bước 1: Truy cập link: https://vda.com.vn/vi/login/ mở tài khoản;

Bước 2: Khai và nộp hồ sơ theo hướng dẫn.

– Đề cử: Các tổ chức, cá nhân đề cử các cá nhân, đơn vị có các tiêu chí tại Điều 5 và theo các Hạng mục tại Điều 6 tham gia Chương trình.

– Tự đề cử: Các cá nhân, đơn vị có mong muốn tham gia Chương trình có thể tự đề cử.

– Hình thức đề cử/tự đề cử: Trực tuyến trên Website của Chương trình hoặc hoặc gửi về Ban Tổ chức qua email hoặc đường bưu điện.

– Ban Tổ chức căn cứ vào danh sách đề cử, tự đề cử để đề nghị các đơn vị, cá nhân được đề cử gửi Hồ sơ đầy đủ theo mẫu về Ban Tổ chức.

2. Bình chọn sơ tuyển và thẩm định thực tế:

– Hội đồng bình chọn sơ tuyển có nhiệm vụ đánh giá các sản phẩm, dịch vụ có hồ sơ hợp lệ và lựa chọn các hồ sơ tốt nhất đưa vào Vòng chung khảo.

– Theo điều kiện cụ thể, Hội đồng bình chọn sơ tuyển có thể tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế các sản phẩm, dịch vụ để lấy thông tin cho Vòng chung khảo.

3. Bình chọn chung khảo:

– Hội đồng bình chọn chung khảo sẽ thẩm định thực tế, lựa chọn ra các sản phẩm và dịch vụ số tiêu biểu nhất để trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam.

– Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng chung khảo gồm các chuyên gia của một số cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đại diện VDCA, các nhà báo, phóng viên báo chí, doanh nghiệp, có thể mời chuyên gia nước ngoài. Hội đồng có Chủ tịch, các ủy viên và Thư ký Hội đồng do Chủ tịch VDCA quyết định thành lập theo đề xuất của Ban Thư ký.

– Ứng viên tham gia Chương trình không được tham gia Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng chung khảo